Általános szerződési feltételek

a Pumping Iron Gym & Fitness szolgáltatásainak igénybevételéről

A Pumping Iron Gym & Fitness üzemeltetője

DióBike & Car Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató)

Székhely: 2030 Érd, Fürdő utca 42.

E-mail: [email protected]

Honlap: www.pigym.hu

Képviselő: Konráthné Megyeri Ildikó, ügyvezető

Adószám: 25098501-2-13

Telefon: 06 20/511-8472

A Pumping Iron Gym & Fitness képviselője:

Konráthné Megyeri Ildikó, ügyvezető

Telefon: 06 30/5507-407

E-mail: [email protected]

Általános rendelkezések

1. A Szolgáltató a Polgári Törvénykönyvről szóló (a továbbiakban: Ptk.) 6:77. § (1) bekezdése szerinti általános szerződési feltételeket (a továbbiakban: ÁSZF) készített annak érdekében, hogy az alapján a Pumping Iron Gym & Fitness szolgáltatásait igénybe vevő érintettekkel szerződést kössön.

2. A Szolgáltató és a Vendég között jelen ÁSZF alapján és az ÁSZF szerinti tartalommal akkor jön létre szerződés, ha a Vendég az ÁSZF-et elfogadja, a “Belépési nyilatkozat” című dokumentumot kitölti, aláírja, valamint a szolgáltatás árát kifizeti, és a Szolgáltató a Vendég vonatkozásában nem állapít meg semmilyen kizáró feltételt. Vendég az a természetes személy, aki a Pumping Iron Gym & Fitness szolgáltatásait igénybe kívánja venni.

3. 16 év alatti gyermek esetében a Belépési nyilatkozat érvényességéhez a törvényes képviselő aláírása szükséges.

4. 14 év alatti gyermek a Pumping Iron Gym & Fitness fitness részlegét nem használhatja. 14 év alatti gyermek a külön órákat szülői engedéllyel látogathatja. Ebben az esetben a szülő tölti ki a Belépési nyilatkozatot a gyermeke nevében.

5. A Szolgáltató adatkezelési tájékoztatója elérhető a Szolgáltató honlapján, illetve a Pumping Iron Gym & Fitness recepcióján.

6. Az ÁSZF-ben foglaltak a mindenkor hatályos árlistában foglaltakkal kiegészülten irányadóak a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokra.

7. A jelen ÁSZF-ben foglaltak megfelelően irányadó mind az egyszeri belépésre jogosító jegyet vásárló, mind a bérlettel rendelkező Vendégre.

8. A Pumping Iron Gym & Fitness berendezései, más felszerelési tárgyai és szolgáltatásai a Vendég saját felelősségére veheti igénybe. A Vendégek saját egészségi és edzettségi állapotuknak megfelelően, arra figyelemmel vehetik igénybe a Pumping Iron Gym & Fitness szolgáltatásait.

9. A Vendég részére átadott vagy rendelkezésre bocsátott valamennyi berendezés vagy más felszerelési tárgy feletti tulajdonjog a Szolgáltatót illeti meg.

10. Amennyiben a Pumping Iron Gym & Fitness, vagy bármely részlegének karbantartása miatt a szolgáltatások részben vagy egészben nem vehetők igénybe, úgy a kieső időre, illetőleg az igénybe nem vehető szolgáltatások tekintetében a Szolgáltató nem kötelezhető a teljesített díj sem részben, sem egészben történő visszatérítésére.

11. A Szolgáltató mindent megtesz azért, hogy a tervezett karbantartások idejéről megfelelő időben előre, a honlapján, illetve a belepés, jegyvásárlás alkalmával tájékoztassa a Vendéget. A váratlan üzemzavarokról vagy a nyitva tartás korlátozásáról a Szolgáltató a honlapján közzétett üzenetben tájékoztatja a Vendéget. Amennyiben bármely részleg egyes szolgáltatásaiban esetlegesen bekövetkezett hiba ellenére az adott részleg a rendeltetésének megfelelően használható, úgy az adott meghibásodás alapján a Szolgáltatót nem terheli szavatossági kötelezettség.

Az igénybe vehető szolgáltatások

1. Az igénybe vehető szolgáltatások mindenkori listája megtalálható a Pumping Iron Gym & Fitness  honlapján. Az igénybe vehető szolgáltatásokra vonatkozó árlista megtalálható a Pumping Iron Gym & Fitness honlapján, illetve a Pumping Iron Gym & Fitness recepción megtekinthető. Az árakat a Szolgáltató előzetes értesítés nélkül bármikor módosíthatja.(A honlapon feltüntetett árak kizárólag tájékoztató jellegűek melyben a sajtóhiba lehetőségét fenntartjuk.) A szolgáltatás megvásárlását megelőzően a Pumping Iron Gym & Fitness alkalmazottai pontos információval szolgálnak telefonon vagy személyesen a szolgáltatás konkrét áráról.

2. Napijegy: a vásárlás napján egyszeri belépésre jogosít nyitva tartás időben. A napijegy vásárlása esetén a Vendég egy plasztik kártyát kap. A Vendég a kártya elvesztése esetén a 1500 forintösszeget köteles a Szolgáltatónak megfizetni.

3. Bérlet: olyan szerződés a Szolgáltató és a Vendég között, amely a Pumping Iron Gym & Fitness szolgáltatásainak több alkalomra vagy meghatározott időszakra történő igénybevételét biztosítja. A bérlet a Vendég személyéhez kötött szolgáltatás, a bérlet megvásárlásával kizárólag a Vendég veheti igénybe a Pumping Iron Gym & Fitness szolgáltatásait. A bérlet megvásárlásának feltétele, hogy a Vendégről fénykép készüljön, amely a szolgáltatás igénybevétele során azonosítja a Vendéget a csalások megelőzése érdekében. Amennyiben bérlet vásárlása esetén a Vendég a Szolgáltatótól bérletkártyát kap, akkor annak elvesztése esetén a Vendég 800 forint kártérítési összeget köteles a Szolgáltatónak megfizetni.

4. Fizetés minden esetben egy összegben történik

• készpénzben (forint pénznemben) vagy

• bankkártyával (a Szolgáltató meghatározhatja az általa elfogadott kártyákat).

5. A Szolgáltató jogosult számla kiállítására.

Vendég jogai és kötelezettségei

1. A Vendég köteles a szolgáltatások ellenértékét kiegyenlíteni a Belépési nyilatkozat aláírását követően.

2. A Vendég jogosult az általa választott és kifizetett szolgáltatást igénybe venni, illetve annak teljesítését követelni a Szolgáltatótól.

3. A Vendég jogosult egy öltözőszekrény használatára. Az öltözőszekrényt a Vendég által hozott, vagy a recepción bérelt lakattal lehet zárni.

4. A Vendég a bérletet nem adhatja át másnak, és a Vendég tudomásul veszi, hogy a bérlet kizárólag őt jogosítja fel a belépésre.

5. A Vendég köteles a Pumping Iron Gym & Fitness Házirendjét betartani.

6. Amennyiben a Vendég a Pumping Iron Gym & Fitness házirendjét nem tartja be, ott esetleg anyagi vagy egyéb kárt okoz, azért teljes mértékben a Vendéget terheli az anyagi felelősség, valamint tőle a szolgáltatás további igénybevétele megtagadható.

7. A Vendég panaszt tehet, és kérheti panaszának kivizsgálását. A Vendég panaszát írásban, a Szolgáltató címére postai úton küldött levélben vagy elektronikus úton Szolgáltató e-mail címére küldött e-mailben terjesztheti elő.

A Pumping Iron Gym & Fitness jogai és kötelezettségei

1. A Szolgáltató biztosítja a szolgáltatások szakszerű és megfelelő színvonalon történő teljesítésének személyi és tárgyi feltételeit a Pumping Iron Gym & Fitness nyitva tartási idején belül. a Pumping Iron Gym & Fitness nyitvatartási ideje: hétfőtől péntekig 6 óra és 23 óra között, szombaton, vasárnap 8 óra és 20 óra között.

2. A Szolgáltató jogosult időről-időre módosítani a Pumping Iron Gym & Fitness nyitvatartási rendjét, és azt köteles a Pumping Iron Gym & Fitness honlapján közzétenni, valamint a Pumping Iron Gym & Fitnessben kifüggeszteni, és ezzel a vendéget tájékoztatni. A Szolgáltató rövidebb nyitva tartási időt is megállapíthat. A vendég köteles ezen megváltozott nyitvatartási rendet megtartani. Ezzel kapcsolatosan semminemű kifogást vagy követelést nem érvényesíthet.

3. A Szolgáltató a csoportos órák órarendjét az órák típusának és az óratartó edző személyi változásának, továbbá az óra rendkívüli esetben való elmaradásának (például betegség, korlátlan csoportos órák bérleteinek az árjegyzékéből történő kiemelés, megszüntetés, átalakítás miatt) jogát fenntartja. Az alkalmas bérlettípusoknál az előre feltűntetett érvényesség hosszabbítására nincs lehetőség.

4. A Szolgáltató fenntartja a jogot bizonyos zártkörű rendezvények, illetve egyéb jellegű események kapcsán, hogy az eredeti nyitva tartásától eltérjen, illetve adott esetben rövidebb ideig zárva tartson.

5. A Szolgáltató jogosult annak ellenőrzésére, hogy a bérletet használó személy megegyezik-e azzal a személlyel, akit a Szolgáltató Vendégként nyilván tart. Ennek érdekében felhasználja a Vendégről a bérlet megvásárlásakor készített fényképet.

6. A Szolgáltató a Házirend bármely előírásának megsértése esetén a Szolgáltató jogosult követelni, hogy a szabályok megsértője a Pumping Iron Gym & Fitness területét hagyja el, és adott esetben az okozott kárt teljes körűen térítse meg. A Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal felmondani a szerződést, és indokolt esetben a Szolgáltató büntető eljárást indíthat a Vendéggel szemben.

7. Amennyiben a Vendég nem teljesítette a Szolgáltatóval szemben bármely jogcímen fennálló fizetési kötelezettségét, úgy ennek teljesítéséig a Szolgáltató jogosult visszatartani szolgáltatásait és a Vendég számára a Pumping Iron Gym & Fitness területére történő belépést megtiltani.

8. A sportolás közben a Vendég felróható magatartása miatt bekövetkezett balesetért a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

9. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a területére bevitt tárgyak eltulajdonításáért, megrongálásáért, megsemmisüléséért, így a Vendég által a saját öltözőszekrényben elhelyezett értékekért sem.

10. A Szolgáltató felelősséget vállal azokért a károkért, amelyeket a Szolgáltató munkavállalói vagy a Szolgáltató megbízásából eljáró személyek a Vendégnek okoznak, kivéve, ha azok elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy amelyek bekövetkeztében a Vendég is közrehatott.

11. A vis major nem minősül szerződésszegésnek, amennyiben vis major vagy annak következményeinek fennállása alatt a Szolgáltató kötelezettségeinek teljesítését felfüggeszti. Vis majornak tekinthető esemény többek között a terror- illetve harcászati cselekmény, járvány, természeti katasztrófa, a rendezvény résztvevőinek biztonságát veszélyeztető időjárási körülmény. Vis major esetén a Szolgáltató köteles értesíteni a vendégeket, továbbá meg kell tegyen minden ésszerű lépést a vis major esemény hatásának csökkentésére, így például a meghirdetett órák időpontjának elhalasztása is.

12. A Szolgáltató köteles a Vendég panaszát kivizsgálni, és 30 napon belül a részére választ küldeni.

Házirend

1. A Pumping Iron Gym & Fitness berendezései, más felszerelési tárgyai és szolgáltatásai a Vendég saját felelősségére veheti igénybe. A Vendégek saját egészségi és edzettségi állapotuknak megfelelően, arra figyelemmel vehetik igénybe a Pumping Iron Gym & Fitness szolgáltatásait.

2. A Vendég köteles a tisztaságra és higiéniára ügyelni, az erősítőgépeket használat után letörölni. Az erősítőgépek használata közben a padokra és támlákra a vendég törölközőt köteles teríteni.

3. A Vendég valamennyi berendezést vagy más felszerelési tárgyat rendeltetésszerűen köteles használni. A nem rendeltetésszerű használat esetén a Vendégnek felróható károkozásért teljes anyagi felelősséggel tartozik.

4. A vendég köteles ügyelni mások testi épségére.

5. A termekbe csak műanyag palackos, zárható ital (sportital, frissítő) vihető be.

6. Mobiltelefont az órák alatt használni tilos.

7. A Pumping Iron Gym & Fitness munkatársainak utasításait a Vendég köteles betartani.

8. Utcai cipővel a termekbe és a wellness szintre belépni tilos.

9. A szaunát mindenki csak saját felelősségre használhatja.

10. Tilos a menekülőkapukat indokolatlanul kinyitni, kizárólag vészhelyzetben engedélyezett (így például tűz esetén).

11. A Szolgáltató megtilt minden kereskedelmi tevékenységet az épület területén.

12. Tilos a Pumping Iron Gym & Fitness egész területén a tiltott szerek (így például doppingnak minősülő készítmények, kábítószer) behozatala, használata, terjesztése.

13. A vendég tudomásul veszi, hogy a sportcentrum területén a vagyonvédelem és a balesetek körülményeinek tisztázása érdekében kamerás megfigyelőrendszer működik. Az erről szóló adatkezelési tájékoztató a Szolgáltató a Pumping Iron Gym & Fitnessben kifüggesztette, illetve a részletesebb adatkezelési tájékoztató elérhető a recepción és a Pumping Iron Gym & Fitness honlapján.

14. A Szolgáltató a belépést megtilthatja, ha a Vendég alkohol vagy bódító hatású szer (kábítószer) befolyása alatt áll,  a Vendég nyilvánvalóan betegen vagy olyan egészségi állapotban kíván belépni, amellyel mások egészségét veszélyeztetné.

Záró rendelkezések

1. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szabályai az irányadók. A felek a vitás kérdéseket elsősorban békés úton, tárgyalás útján kívánják rendezni.

2. Amennyiben a peren kívüli egyeztetés ésszerű határidőn belül nem vezet eredményre a szerződő felek megállapodnak, hogy jelen szerződésből eredő vitás kérdéseik alkalmára kikötik értékhatártól függően a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességét.

Érd, 2021. február 11.

Adatkezelési tájékoztató

A Pumping Iron Gym & Fitness szolgáltatásainak

igénybevételével együtt járó adatkezelésről

1. Adatkezelő

DióBike & Car Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő), mint a Pumping Iron Gym & Fitness üzemeltetője.

Székhely: 2030 Érd, Fürdő utca 42.

E-mail: [email protected]

Honlap: www.pigym.hu

Az adatkezelésre elsődlegesen a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelet (a továbbiakban: GDPR) előírásai vonatkoznak.

2. A napijegy és a bérletek vásárlásával, illetve a szolgáltatás teljesítésével összefüggő adatkezelés

2.1. Jelen adatkezelés azokra a vendégekre vonatkozik, akik napijegyet vagy bérletet vásárolnak.

2.2. Az adatkezelés célja:

általános szerződési feltételek szerinti tartalommal szerződéskötés a vendéggel, annak igazolása, hogy a vendég a 18. életévét betöltötte, a kedvezményre jogosultság megítélése (diákok, rendvédelmi dolgozók, mentősök, tűzoltók) annak ellenőrzése, hogy valóban a bérletet vásárló vendég akarja igénybe venni a szolgáltatást, a vendéggel való kapcsolatfelvétel, személyi edzés szolgáltatás esetén az edzőt és a vendéget azonosító szelvény kiállítása.

2.3. Kezelt adatok köre:

a vendég neve, születési dátuma,

a vendég lakcíme,

a diákigazolvány száma vagy az OM azonosító,

a vendég telefonszáma (ennek megadása nem kötelező, a vendég döntésén múlik),

az vendég aláírása, illetve 18 év alatti gyermekek esetében a törvényes képviselő aláírása,

bérletet vásárlása esetén a vendégről készített fénykép.

2.4. Az Adatkezelő a személyes adatokat – ideértve a vendég által kitöltött belépési nyilatkozatot – az adatkezelési tájékoztató 4. pontja szerinti feltétel bekövetkezéséig tárolja.

2.5. Adatkezelés jogalapja az vendéggel kötött szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont]. A belépési nyilatkozat aláírásával az Adatkezelő és a vendég között az Adatkezelő honlapján elérhető általános szerződési feltételek szerint tartalommal szolgáltatási szerződés jön létre.

2.6. A telefonszám kezelése az vendég hozzájárulásán alapul [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]. A vendég a hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

2.7. Bérlet vásárlása esetén a vendégről fénykép készítése az Adatkezelő jogos érdek alapul [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont].

Az Adatkezelő üzletpolitikájának szerves része az, hogy a csalásokat, visszaéléseket megelőzze. Egyrészt az Adatkezelő számára bevételkiesést jelent az, hogy ha olyan személy veszi igénybe a szolgáltatásait, aki az Adatkezelő szolgáltatásaiért nem fizetett. Másrészt az Adatkezelő számára elmaradt haszonnak tekinthető az, hogy egy nem fizető személy veszi igénybe a szolgáltatásait oly módon, hogy nem egyszeri belépésre jogosító jegyet vagy bérletet vált.

Az Adatkezelő számára azért is fontos a visszaélések megelőzése, mivel ha “sikeres” lenne a belépésre vonatkozó szabályok kijátszása, ez másokat is bátoríthat a csalások elkövetésére. Ha ugyanis egy rosszhiszemű személy baráti, ismerősi körében elterjeszti azt, hogy a Pumping Iron Gym & Fitness -ben nincs olyan ellenőrzés, amellyel kiszűrnék azt, ha valaki más bérletét használja fel, akkor ez másokat is ösztönözhet arra, hogy csalást kövessenek el.

A Belépési nyilatkozat kitöltéséve, és aláírásával az Adatkezelő és érintett között a között az ÁSZF alapján és az ÁSZF szerinti tartalommal akkor jön létre szerződés. Az így létrejött szerződéssel kapcsolatban a szerződésszerű magatartás ellenőrzése, vagyis az, hogy a bérletet tényleg az a személy használja, akivel az Adatkezelő szerződést kötött, és az Adatkezelő vendégként tart nyilván.

4. A számviteli kötelezettség teljesítésével összefüggő adatkezelés

4.1. Az adatkezelés célja a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 169. §-a szerinti bizonylatmegőrzési kötelezettség teljesítése annak érdekében, hogy a számviteli bizonylatok adóhatósági ellenőrzés esetén rendelkezésre álljanak

4.2. Az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségen alapul [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont].

4.3. A számvitelei kötelezettség teljesítésével összefüggő adatmegőrzés az adatkezelési tájékoztató 2.3. és 3.3. szerinti személyes adatokra terjed ki.

4.4. Az Adatkezelő a személyes adatokat a bérlet vagy napijegy vásárlásától számított 8 évig tárolja.

5. Hírlevél-küldéssel összefüggő adatkezelés

5.1. Az adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő által szervezett eseményekről, illetve az aktuális akciókról, kedvezményekről e-mail útján tájékoztatást nyújtson.

5.2. Az Adatkezelő a vendég e-mail címét használja fel hírlevél-küldésre.

5.3. Az adatkezelés jogalapja az vendéggel hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont].

5.4. Az e-mail címet az Adatkezelő a hozzájárulás visszavonásáig használja fel hírlevél küldésre. A vendég a hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

6. Panaszkezeléssel összefüggő adatkezelés

6.1. Az adatkezelés célja az vendég által tett panasz kivizsgálása és a vendég írásban történő tájékoztatása.

6.2. Az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségen alapul [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont]. Az adatkezelés körülményeit a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény tartalmazza.

6.3. Az Adatkezelő a vendég panasza során az alábbi személyes adatokat kezeli:

a vendég nevét, lakcímét, illetve, ha e-mailen terjeszti elő a kérelmét, akkor az e-mail címét, ha a vendég a panaszát a Pumping Iron Gym & Fitness recepcióján terjeszti elő, akkor a panasz előterjesztésének helyét, idejét, a vendég panaszának részletes leírását, illetve a vendég által bemutatott iratokat, dokumentumokat és egyéb bizonyítékokat (feltéve, hogy a vendég ilyen dokumentumot benyújtott), a vendég aláírását.

6.4. Az Adatkezelő a panaszt 30 napon belül kivizsgálja, és annak eredményéről írásban, postai úton tájékoztatja. Az Adatkezelő a személyes adatokat a panasz megválaszolásától számított 5 évig tárolja.

7. Az vendég jogai az adatkezeléssel összefüggésben és a joggyakorlás menete

7.1. Hozzáféréshez és másolat kéréséhez való jog

Amennyiben a vendég tájékoztatást kér a személyes adatai kezeléséről, akkor az Adatkezelő tájékoztatást nyújt arról, hogy:

-mely személyes adatait kezeli,

-milyen adatkezelések vannak a vendég vonatkozásában, és az adatkezeléseknek mi a célja és a jogalapja,

-az adatkezelés időtartama vagy ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

-kiknek továbbította a személyes adatokat az adatkezelő, a vendéget az adatkezeléssel összefüggésben megillető jogokról,

-amennyiben nem a vendég a személyes adatok forrás, akkor arról, hogy milyen forrásból jutott hozzá az Adatkezelő a személyes adatokhoz;

a NAIH-nak címzett panasz benyújtásának jogáról.

A vendég kérelmére az Adatkezelő a vendég rendelkezésére bocsátja a róla kezelt személyes adatainak másolatát.

7.2. Helyesbítéshez való jog

A vendég kérheti, hogy az Adatkezelő a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat helyesbítse. A kérelem akkor teljesíthető, ha a vendég megjelölt, hogy mely személyes adat módosítását kéri és mi a helyes személyes adata.

7.3. Törléshez való jog és elfeledtetéshez való jog

A vendég kérheti, hogy az Adatkezelő törölje a személyes adatokat, illetve a hozzájárulás visszavonása esetén az Adatkezelő törli a személyes adatokat.

Az Adatkezelő ügyfél kérelmét megtagadhat, ha az jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a személyes adatok további tárolása, a személyes adatok szükségesek jogi igények érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Amennyiben az Adatkezelő a személyes adatokat nyilvánosságra hozta, és az adatok törlésének feltétele fennáll, akkor a vendég kérheti, hogy az Adatkezelő tegyen ésszerűen elvárható lépéseket, hogy nyilvánosságra hozott személyes adatokat más adatkezelők töröljék.

7.4. Korlátozáshoz való jog

Amennyiben a vendég vitatja a személyes adatok pontosságát, akkor az Adatkezelő arra az időtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg az Adatkezelő ellenőrzi a személyes adatok pontosságát.

Ha az adatkezelés jogellenes, és a vendég ellenzi az adatok törlését, akkor kérheti a személyes adatok felhasználásának korlátozását. A vendég a kérelemben meg kell jelölnie, hogy meddig kéri a felhasználás korlátozását.

A vendég jogosult arra, hogy kérje az adatkezelés korlátozását, ha az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de a vendég igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. A vendégnek a kérelemben meg kell jelölnie, hogy meddig kéri a felhasználás korlátozását.

A vendég jogosult arra, hogy a kérje az adatkezelés korlátozását, amennyiben a tiltakozás jogát gyakorolja. Ebben az esetben az Adatkezelő arra az időtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg a tiltakozási kérelmének jogszerűségét megvizsgálja.

7.5. Adathordozhatósághoz való jog

A vendég jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat széles körben használt formátumban megkapja, illetve az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt az Adatkezelő akadályozná.

Amennyiben az Adatkezelő és a vendég által megjelölt másik adatkezelő között technikailag megvalósítható, akkor a vendég jogosult arra, kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

7.6. Tiltakozáshoz való jog 

A vendég jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak érdekmérlegelés jogalapjának [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont] alkalmazásával történő kezelése ellen. Tiltakozás esetén az Adatkezelő megvizsgálja azt, hogy a vendég által megjelölt adatkezelés esetében a vendég által hivatkozott tények, érvek miatt az Adatkezelőnek van-e lehetősége arra, hogy a személyes adatokat törölje, vagy az adatkezelést a vendég vonatkozásában megszüntesse.

7.7. Az Adatkezelő eljárása a vendég kérelme esetén

Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, a vendég személyazonosságának megerősítését kérheti. Ilyen esetnek tekinthető különösen az, ha a vendég a másolat kéréséhez való jogával él, amely esetben indokolt, hogy az Adatkezelő meggyőződjön arról, hogy a kérelem a jogosult személytől származik

Az Adatkezelőnek a vendég kérelmét annak beérkezésétől számított 1 hónapon belül teljesíti, amely határidő további 2 hónappal meghosszabbítható.

Az Adatkezelő ügyfél kérelmét díjmentesen teljesíti. Amennyiben a vendég kérelmének teljesítését követően ugyanazt a kérelmét újból előterjeszti, akkor az Adatkezelő annak teljesítéséért ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy a kérelem teljesítését megtagadhatja.

Ha az Adatkezelő nem teljesíti a vendég kérelmét, akkor az Adatkezelő tájékoztatja az ügyfelet az intézkedés elmaradásának ténybeli és jogi okairól (mely jogszabály vagy a GDPR mely rendelkezése az, amely alapján jogszerűen tagadhatja meg a kérelemteljesítést), valamint arról, hogy a vendég panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

8. Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben a vendég megítélése szerint az Adatkezelő adatkezelése nem felel meg a jogszabályi követelményeknek, akkor a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail cím: [email protected]) eljárását kezdeményezheti, illetve bírósághoz fordulhat.